Łączenie różnych technologii remediacji

Praktyczne rozwiązania
Łączenie różnych technologii remediacji
Dla osiągnięcia zakładanych efektów remediacji terenów o skomplikowanych warunkach, konieczne może okazać się uwzględnienie w Planie różnych technologii remediacjji.

Przygotowanie i przeprowadzenie procesów remediacyjnych dla silnie zanieczyszczonych obszarów wymaga zastosowania różnych technik w zależności od specyfiki zanieczyszczenia. Dla obszarów tzw. Superfund sites stosowane jest wielokonfiguracyjne podejście uwzględniające specyficzne uwarunkowania danego miejsca oraz skomplikowane warunki oczyszczania. Tereny te charakteryzuje występowanie zanieczyszczeń wymagających złożonego podejścia, albowiem wykorzystanie pojedynczych technologii remediacyjnych nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego efektu.

Remediacja skojarzona uwzględnia wykorzystanie wielu technik w celu oczyszczenia terenu, a włączenie innowacji pozwala na optymalizację strategii unieszkodliwiania zanieczyszczeń. Rodzaje kombinacji wykorzystywanych technik można podzielić wg następujących kryteriów:

 

  1. Powierzchnia: Wiele technologii jest powielanych dla terenów o różnych uwarunkowaniach, bazując na charakterystyce obszaru i jego zanieczyszczeniach. Np. Można zastosować remediację termiczną in situ (ISTR), wykorzystywaną dla terenów o dużej koncentracji zanieczyszczeń, ale technologia ta jest bardzo energochłonna i kosztowna, dlatego dla obszarów brzegowych o niższej koncentracji zanieczyszczeń można zastosować równolegle bioremediację in situ (ISB).

  2. Czas: Wiele technik jest stosowanych w określonej kolejności, jedna po drugiej. Proces remediacji często rozpoczyna się od wykorzystania technologii agresywnej, a następnie przechodzi w technologię oszczędną i bierną. To podejście przewiduje początkowe zastosowanie agresywnych i drogich technologii aż do momentu osiągnięcia tzw. Punktu o malejących zyskach w zakresie usuwanych zanieczyszczeń. Osiągnięcie tego Punktu nie oznacza, że osiągnęliśmy nasz cel w zakresie remediacji, ale stosowanie dłużej danej techniki jest ekonomicznie nieuzasadnione i następuje zmiana na bardziej ekonomiczną technologię doczyszczającą, która pozwoli na osiągnięcie planowanych celów.

  3. Integracja: Łączenie technologii ma za zadanie osiągnięcie zamierzonych efektów w sposób bardziej efektywny. Np. integracja technologii ISTR z utlenianiem chemicznym in situ (ISCO) lub ISB może pozwolić na pominięcie potrzeby montowania specjalnej infrastruktury naziemnej, wymaganej przy zastosowaniu tylko technologii ISTR, a podwyższona temperatura może przyśpieszyć proces unieszkodliwiania zanieczyszczeń poprzez przyśpieszenie reakcji chemicznych, czy biologicznych. Ta synergia technologii może być wykorzystywana do opracowania zintegrowanej strategii, skuteczniejszej, niż wykorzystanie pojedynczej metody oczyszczania.
Sposób wdrażania technologii jest równie istotny, jak zastosowane narzędzia, a łączenie technologii wzmacnia komplek­so­wą strategię usuwania zanie­czysz­czeń

Weryfikacja założeń

Wraz z rosnącą liczbą osiągniętych sukcesów w zakresie wdrożonych remediacji skojarzonych, wiele błędnych założeń zostało zweryfikowanych. Jedna z teorii zakładała istotny wzrost kosztów remediacji w przypadku łączenie różnych technik.  Zdobyte doświadczenia ukazują, iż mniej efektywne oraz opłacalne ekonomicznie jest stosowanie różnych technik remediacji oddzielnie (jedna po drugiej w przypadku, gdy stosowana technika przestaje być skuteczna), aniżeli badanie i wdrażanie właściwych kombinacji technik remediacyjnych jako kompleksowe działanie. Dodatkowym czynnikiem koniecznym do prawidłowej interpretacji, jest możliwość łączenia ze sobą różnych technik.Uważano, iż  bardziej agresywne technologie typu ISTR, czy ISCO mogą mieć negatywny wpływ na stosowane technologie pasywne, takie jak ISB. To również okazało się błędnym założeniem. Przeprowadzone badania wykazały, że zintegrowanie obu rodzajów technologii może dać pozytywne efekty, przy odpowiednim zaplanowaniu prowadzonych prac.

 

To, w jaki sposób technologie są wdrażane jest tak samo ważne, jak zastosowane narzędzia, a łączenie technologii powinno stać się standardową częścią kompleksowej strategii usuwania zanieczyszczeń. Stosowanie kombinacji technologii w remediacji powinno być wdrażane w sposób elastyczny, adaptacyjny do istniejących uwarunkowań i uważny. Łączenie wielu technologii i strategii może zmaksymalizować korzyści środowiskowe. przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów.

Projekty & Rozwiązania