Remediacja

Remediacja
CDM Smith WARSZAWA, Polska
Skuteczne zarządzanie środo­wi­skiem i przy­wra­ca­nie terenów do stanu umoż­li­wia­ją­cego ich ponowne zago­spo­da­ro­wa­nie wymaga zachowania równowagi pomiędzy aspektami środo­wi­sko­wymi, społecznymi, tech­nicz­nymi i ekono­micz­nymi. Wypełnienie obowiązków wyni­ka­ją­cych z regulacji prawnych, z jedno­cze­snym ogra­ni­cze­niem ryzyka oraz dbałością o środowisko naturalne wymaga holi­stycz­nego podejścia uwzględ­nia­ją­cego specyfikę anali­zo­wa­nego obszaru, możliwości tech­no­lo­giczne, koszty oraz czynnik czasu. Aby sprawnie poruszać się wśród zawiłości zarządzania działaniami reme­dia­cyj­nymi, CDM Smith ściśle współ­pra­cuje z Zama­wia­ją­cymi w celu opracowania strategii przy­go­to­wa­nych dla danego terenu z uwzględ­nie­niem ich indy­wi­du­al­nych potrzeb. CDM Smith łączy kompleksową wiedzę na temat przepisów oraz wymagań z nich wyni­ka­ją­cych z wiedzą techniczną w dziedzinie inno­wa­cyj­nych technologii reme­dia­cyj­nych. Oferujemy pełną gamę usług w zakresie rekul­ty­wa­cji i remediacji, od badań stanu zanie­czysz­cze­nia oraz rozpoznania możliwości rewi­ta­li­za­cyj­nych, przy­go­to­wa­nie planów remediacji i studiów wyko­nal­no­ści, aż po realizację prac.
Z kim współpracujemy

Praktyczne rozwiązania w zakresie remediacji