Pomoc Techniczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce

Pomoc Techniczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce
Ministerstwo Środowiska, KZGW Polska, Warszawa
Ramowa Dyrektywa Wodna UE 2000/60/EC (RDW) jest aktem prawnym o najważniejszym znaczeniu dla jakości wód, który wprowadził nowe podejście do systemu gospodarowania wodami. Poprzez konieczność rozwoju i wdrożenia Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy, RDW wprowadziła wymóg podjęcia wszelkich koniecznych i dostępnych środków w celu uzyskania "dobrego stanu" wszystkich wód Europy do 2015 roku.
Efektywna, ścisła współpraca pozwoliła na wypra­co­wa­nie odpo­wied­nich rozwiązań, jako wytycznych dla wdrożenia wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w praktyce.
Ewa Wilkos - Gładki, Specjalista gospodarki wodnej

Kraje Człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej zostały zobligowane do usta­no­wie­nia zinte­gro­wa­nego systemu zarządzania wodami w obszarach zlewni rzecznych. System ten powinien być budowany poprzez kojarzenie naturalnych procesów zacho­dzą­cych w przyrodzie ze świadomą dzia­łal­no­ścią człowieka wyko­rzy­stu­ją­cego nowe instrumenty prawne i ekonomiczne, i wynikające z nich działania techniczne. Efektywne wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej wymaga rozwiązania wielu problemów prawnych, orga­ni­za­cyj­nych i społecznych. Wymaga bowiem wpro­wa­dze­nia do gospodarki wodnej zupełnie nowych, wręcz rewo­lu­cyj­nych podstaw podej­mo­wa­nia decyzji, takich jak: racjo­nal­ność ekonomiczna, udział społeczny czy traktowanie środowiska naturalnego jako użytkownika wody. By usprawnić i wspomóc wdrażanie RDW, przy­go­to­wano projekt PHARE pod nazwą: "Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej" (nr PL/IB/2002/EN/01), którego jeden z komponentów stanowił Projekt „Pomoc Techniczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce”.

miesięcy realizacji
interdyscyplinarnych Ekspertów
przygotowanych publikacji

W ramach zreali­zo­wa­nego przez CDM Smith, projektu Pomocy Technicznej przy­go­to­wane zostały publikacje (wytyczne, studia wyko­nal­no­ści) dotyczące głównych zagadnień wpro­wa­dza­nych poprzez RDW (w tym m.in. planowanie gospo­da­ro­wa­nia wodami, badania stanu i jakości wód, sieci monitoringu, analizy ekonomiczne, udział społe­czeń­stwa w gospo­da­ro­wa­niu wodami) przy­go­to­wano i prze­pro­wa­dzono szkolenia dla pracowników admi­ni­stra­cji państwowej w zakresie zagadnień RDW oraz opro­gra­mo­wa­nia GIS. 

Ważnym elementem Projektu było prze­pro­wa­dze­nie „analizy przypadku” (case study) w formie projektu pilotowego, dotyczącego planu gospo­da­ro­wa­nia wodami dla między­na­ro­do­wej zlewni Nysy Łużyckiej na terytorium Polski. Ideą projektu pilotowego było prze­pro­wa­dze­nie w małej skali i w krótszym czasie tych samych działań, jakie przewiduje Ramowa Dyrektywa Wodna w procesie tworzenia planu gospo­da­ro­wa­nia wodami. Dla Nysy Łużyckiej zapro­po­no­wano kompleksowe podejście, obejmujące diagnozę stanu aktualnego, określenie celów środo­wi­sko­wych, jakie należy osiągnąć oraz stworzenie programu działań wska­zu­ją­cego prio­ry­te­towe inwestycje. Warto podkreślić ogromną rolę, jaką odegrały zespoły robocze złożone z przed­sta­wi­cieli instytucji odpo­wie­dzial­nych za gospo­da­ro­wa­nie wodami i użyt­kow­ni­ków wód, w tym powołana Ekspe­ry­men­talna Rada Zlewni Nysy Łużyckiej, której prace poświęcone były uzgadnianiu i zatwier­dza­niu prac nad przy­go­to­wy­wa­nym planem. Elementy planu były konsul­to­wane w ramach spotkań z miesz­kań­cami i użyt­kow­ni­kami wód.

Ewa Wilkos Gladki Ewa Wilkos Gladki
Planowanie w gospodarowaniu wodami jest jednym z fundamentów dla efektywnej i zrównoważonej gospodarki wodnej.
Działania/obszary
Projekt
icon
Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Odry
https://cdmsmith.com/pl/Client-Solutions/Projects/SEA-Flood-Risk-Management-Plan-Odra-River-Basin
Stra­te­giczna ocena oddzia­ły­wa­nia na środowisko projektu PZRP na obszarze dorzecza Odry
Pobierz plik

Inne projekty CDM Smith