Welcome to CDM Smith.

Rekultywacja terenu kopalni Avoca, Irlandia

Agencja Środowiska i Zmian Klimatu Irlandia
Teren kopalni Avoca znajduje się u podnoża gór Wicklow, 55 km w kierunku południowym od Dublina w Irlandii. Kopalnia eksploatowana była nieprzerwanie przez ponad 250 lat z poziomem wydobycia szacowanym na ok. 16 Mton rudy miedzi. Kopalnia została zamknięta w roku 1982.

Przemysł górniczy przyniósł bogactwo tym terenom, lecz zamknięcie kopalń pozostawiło swoją spuściznę w postaci budynków, otwartych szybów, wysypisk odpadów, hałd urobku, odpływów z kopalń, skażonych potoków i osadów. Zanieczyszczenie rzeki Avoca, która płynie przez dolinę Avoca i oddziela zachodnie i wschodnie kopalnie Avoca, jest najbardziej znamiennym symbolem tej spuścizny. Agencja Ochrony środowiska Irlandii (EPA) w kolejnych raportach o stanie krajowych wód, klasyfikuje rzekę Avoca jako jedną z najbardziej zanieczyszczonych cieków w Irlandii.

+
lat eksploatacji
szybów i sztolni
zakończenie eksploatacji

Opierając się na swoich wcześniejszych doświadczeniach CDM Smith przygotowało realistyczny, efektywny kosztowo zintegrowany plan zarządzania / studium wykonalności dla działań zaradczych w okolicach Avocad o wartości 60 milionów Euro.

Projekt obejmował zaangażowanie w ten proces wszystkich ważnych regionalnych graczy i połączenie wszelkich interesów branżowych rozwijających się tu przez lata w skoordynowane działania ukierunkowane na rozwiązanie problemu na terenach po kopalniach Avoca. Projekt ten stanowił bezprecedensową okazję do zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron włączając w to państwo, jednostki lokalne jak i samą społeczność Avoca.

Pod wieloma aspektami obszar kopalń Avoca jest wyjątkowy. Ogromna ilość problemów na tym terenie, stwarza dużo, nowych wyzwań. Na przestrzeni działalności kopalni Avoca zgromadzono wiele danych i wykonano badania nad wieloma aspektami tego obszaru. W związku z powyższym, najwyższy czas podjąć starania w celu przeprowadzenia kompleksowych badań łączących różne wątki dawnych prac i ocenić je obiektywnie, poszerzyć o dane uzupełniające tam gdzie jest to niezbędne i wykorzystać w nowoczesnej koncepcji rewitalizacji terenu kopalń.

avoca avoca
Zapewnienie stabilności terenu, zdrowia    i bezpie­czeń­stwa społecz­no­ści oraz zmniej­sze­nie ilości zanie­czysz­czeń        wpro­wa­dza­nych do wód rzeki Avoca - cel.
Ruairi O'Carroll Country Manager Irlandia

Inne projekty CDM Smith